Chương trình năng khiếu môn võ Vovinam

THÁNG/NĂM

NỘI DUNG

9.2020

 • Nghi thức môn phái: nghỉ, nghiêm, chào.
 • Tập các bài khởi động cơ bản và chuyên môn
 • Tập đấm thẳng, thấp, móc.

10.2020

 • Ôn nội dung tháng 9.
 • Tập đấm múc, gạt lối 1, 2,
 • Tập 4 động tác đầu bài Khởi quyền

11.2020

 • Ôn nội dung tháng 10.
 • Tập chém lối 1, 2.
 • Tập 4 động tác tiếp theo bài Khởi quyền.

12.2020

 • Ôn nội dung tháng 11.
  • Tập đá thẳng.
  • Tập gạt lối 3, 4.
 • Tập 4 động tác tiếp theo bài Khởi quyền.

1.2020

 • Ôn nội dung tháng 12.
 • Tập 6 động tác tiếp theo bài Khởi quyền.

2.2020

 • Ôn nội dung tháng 1.
 • Tập chém lối 3, 4.
 • Tập 5 động tác tiếp theo Khởi quyền.

3.2020

 • Ôn nội dung tháng 2.
 • Tập 5 động tác tiếp theo bài Khởi quyền.
 • Tập chiến lược số 1

4.2020

 • Ôn nội dung tháng 3.
 • Tập 8 động tác kết thúc bài Khởi quyền.

5.2020

 • Ôn toàn bộ chương trình.