Lịch hoạt động ngoài trời

Năm học 2020 - 2021

Giờ

Vị trí

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

8g30 – 9g00 SÂN TRƯỚC Chích bông Gà con Mầm 1 Chích bông Gà con Thỏ trắng 3
SÂN SAU Mầm 1 Mầm 2 Thỏ trắng 3 Mầm 3 Mầm 4 Thỏ trắng 1
9g00 – 9g30 SÂN TRƯỚC Thỏ trắng 1 Chồi 3 Mầm 4 Mầm 2 Thỏ trắng 2 Mầm 3
SÂN SAU Lá 5 Lá 1 Thỏ trắng 2 Lá 3 Chồi 2 Chồi 4
9g30- 10g00 SÂN TRƯỚC Chồi 1 Lá 4 Lá 5 Chồi 4 Lá 2 Chồi 2
SÂN SAU Lá 2 Lá 3 Chồi 3 Lá 4 Chồi 1 Lá 1