Lịch học năng khiếu: từ tháng 8/2020 - 5/2021

Môn học

Giờ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Bơi

8g30- 9g Lá 1 Lá 4
9g- 9g30 Mầm 3 Mầm 2 Chồi 4 Lá 1 Mầm 1 Lá 2
9g30- 10g Mầm 1 Chồi 3 Lá 2 Mầm 3 Chồi 2 Lá 3
15g- 15g30 Lá 5 Lá 4 Mầm 4 Mầm 2 Mầm 4 Chồi 1
15g30- 16g Chồi 4 Lá 3 Chồi 2 Chồi 3 Chồi 1 Lá 5

Anh Văn

8g- 8g30 Lá 2 (NN)
8g30- 9g Lá 1(VN) Lá 3(VN) Lá 4(NN) Mầm 3(NN)
9g- 9g30 Mầm 1(VN) Chồi 1(VN) Lá 5(VN) Chồi 1(NN) Lá 3(NN)
9g30- 10g Mầm 2(VN) Chồi 4(VN) Lá 4(VN) Chồi 3 (NN) Lá 5(NN)
10g- 10g30 Chồi 3(VN)
15g- 15g30 Mầm 3(VN) Chồi 2(VN) Mầm 2(NN) Chồi 2(NN) Lá 1(NN)
15g30- 16g Mầm 4(VN) Lá 2(VN) Mầm 1(NN) Mầm 4(NN) Chồi 4(NN)

Vẽ

9g- 9g30 Lá 3 Lá 2 Lá 3 Lá 4 Lá 1
9g30- 10g Lá 5 Mầm 3+4 Chồi 1+4 Chồi 2 Lá 4
15g- 15g30 Mầm 1+2 Mầm 1+2 Lá 1 Chồi 1+4 Lá 2
15g30-16g Chồi 2 Chồi 3 Mầm 3+4 Lá 5 Chồi 3

15g- 15g30 Chồi 2+4 Lá 1+2 Lá 3+4+5 Lá 3+4+5 Chồi 2+4
15g30- 16g Chồi 1+3 Mầm Chồi 1+3 Lá 1+2 Mầm

Thể dục nhịp điệu

8g30- 9g Lá 1 Chồi 1 Chồi 4 Mầm 4 Lá 5
9g- 9g30 Lá 2 Chồi 2 Chồi 3 Mầm 3 Chồi 3
9g30- 10g Lá 4 Mầm 2 Mầm 4 Chồi 1 Lá 1
15g- 15g30 Lá 3 Mầm 3 Mầm 1 Lá 2 Lá 3
15g30- 16g Mầm 1 Lá 4 Mầm 2 Chồi 4 Chồi 2
16g- 16g30 Lá 5